sk
privacy_policy
logo

Podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

obchodnej spoločnosti Sanika group s.r.o.
So sídlom Veľké Bierovce 274, 913 11
IČO: 48 206 369, DIČ:........., IČ DPH: SK.............,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 31771/R
pri kúpe a predaji tovaru na diaľku prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetove
adrese www.sanikagroup.sk


I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

I.1.
Tieto obchodné podmienky ( ďalej aj ako len „OP“) obchodnej spoločnosti Sanika group s.r.o., so sídlom Veľké Bierovce 274, 913 11, IČO: 48 206 369, zapísaná v obchodné registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 31771/R (ďalej aj ako len „predávajúci“, „dodávateľ“, „poskytovateľ“, „prevádzkovateľ“, „správca“, „spracovateľ“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy, licenčnej zmluvy, zmluvy o dielo, zmluvy o poskytnutí služieb (ďalej len „kúpna zmluva“, ak nie je potrebné presné rozlíšenie) uzatvorené medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou ( ďalej len „kupujúci“, „objednávateľ“, „spotrebiteľ“ či „podnikateľ“, „subjekt údajov“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.sanikagroup.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania ( ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

I.2.
Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnené na adrese www.sanikagroup.sk ( ďalej len „webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy.

I.3.
Ustanovenia odchylné od OP je možné dojednať priamo v kúpnej/licenčnej zmluve. Odchýlne dojednania v kúpnej/licenčnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami OP.

I.4.
Ustanovenia OP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej/licenčnej zmluvy. Kúpna/licenčná zmluva, a to i vo forme potvrdenia objednávky a následného vystavenia dokladu o kúpe. OP sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

I.5.
Tieto OP sa obdobne a v racionálne aplikovateľnej miere použijú i pri objednávke prostredníctvom iného prostriedku komunikácie na diaľku, napr. e-mail, telefón, fax, list, a to v zmysle Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

I.6.
Tieto OP sú viditeľne umiestnené na titulnej stránke on-line obchodu v jeho dolnej pravej/ľavej časti www.sanikagroup.sk a kupujúcemu je umožnené sa s nimi v dostatočnej miere zoznámiť pred odoslaním svojej objednávky. Okamihom odoslania objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito OP a že s nimi výslovne súhlasí, a to v platnom a účinnom znení v momente odoslania objednávky. Obe strany sú uzatvorením kúpnej/licenčnej zmluvy viazané týmito obchodnými podmienkami.

I.7.
POJMY:
Kupujúci je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba (nepodnikateľ), ktorá pri uzatváraní spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, povolania alebo zamestnania.
Podnikateľom je:
 1. osoba zapísaná v obchodnom registri;
 2. osoba podnikajúca na základe živnostenského zákona;
 3. osoba podnikajúca podľa zvláštnych predpisov na základe iného oprávnenia;
 4. fyzická osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa zvláštneho predpisu
Pre účely OP sa pod pojmom podnikateľ rozumie ten, kto pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

I.8.
Kupujúci odoslaním objednávky formou internetového obchodu potvrdzuje, že si obchodné podmienky i obsah zmluvy, príloh prečítal, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam, a že s nimi súhlasí.

I.9.
Kupujúci, ktorý používa mobilnú aplikáciu (informácie u predávajúceho) je povinný používať vždy jej najnovšiu verziu.

I.10.
Tieto OP sa v časti práv a povinností vyplývajúcich zo Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov nevzťahujú na právnické osoby. Na zmluvný vzťah medzi predávajúcim a právnickými osobami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov.


II. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

II.1.
Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

II.2.
Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný zadať správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávke tovaru sú predávajúcim považované za správne.

II.3.
Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

II.4.
Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

II.5.
Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to v tom prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 2 roky nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej/licenčnej zmluvy, vrátane OP.

II.6.
Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnou údržbou hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.


III. UZATVORENIE ZMLUVY

III.1.
Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim k predaju, a to vrátane uvedených informácií o hmotnosti, rozmeroch, výkonu a pod. a tiež uvedenie cien jednotlivých ponúkaných tovarov (tieto informácie sú taktiež uvedené v katalógoch, prospektoch a iných tlačených brožúrach predávajúceho). Ceny ponúkaných tovarov sú uvedené bez i vrátane dane z pridanej hodnoty. Náklady spojené s dodaním tovaru v cene nie sú zahrnuté. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu s výnimkami (napr. čl. 4.9); v tlačenom cenníku sú platné do vydania nového a aktuálneho cenníku. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu/licenčnú zmluvu za individuálne dojednaných podmienok.

III.2.
Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí výlučne v prípadoch, kedy je tovar doručovaní v rámci územia Slovenskej republiky.

III.3.
..........................

III.4.
Objednávať tovar je možno prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len „e-shop“); elektronickou poštou na adrese .........@sanikagroup.sk; osobne v predajniach Sanika group, s.r.o.; a telefonicky.

III.5.
Pre objednanie tovaru v e-shope vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje informácie ďalej o:
 1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu tlačidlom „objednať“),
 2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru (prípadne i záloha), údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
 3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

III.6.
Rovnaké informácie je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu i pred uzatvorením zmluvy prostredníctvom ostatných prostriedkov komunikácie na diaľku či v kamennom obchode.

III.7.
Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky potvrdí objednávku kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

III.8.
Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstva tovaru, výške kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požadovať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).Pokiaľ kupujúci túto objednávku dodatočne nepotvrdí, považuje sa táto objednávka za neplatnú.

III.9.
Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptácii), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

III.10.
V prípade kúpy tovaru v predajniach predávajúceho, kupujúci tovar zaplatí a prevezme ihneď, objedná a zaplatí pri dodaní či prostredníctvom zálohy, zaplatí a prevezme pri objednanom dodaní na mieste určenom a pod.

III.11.
Kupujúci sa stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec, vrátane všetkých dokladov, ktoré sa k veci vzťahujú a umožní mu nadobudnúť práva k veci/licencii v súlade so zmluvou. Pri odoslaní veci predávajúci odovzdá vec kupujúcemu (podnikateľovi) odovzdaním prvému dopravcovi v preprave; kupujúcemu (spotrebiteľovi) odovzdaním spotrebiteľovi prepravcom.

III.12.
Ak je medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, objednávka uzatvorenou zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje jej predmet a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

III.13.
Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu/licenčnú zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré skôr podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.

III.14.
Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej/licenčnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej/licenčnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí výlučne kupujúci sám.

III.15.
Kópiu OP obdrží kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú e-mailovú adresu a daňový doklad obsahujúci základe údaje zmluvy obdrží pri prevzatí tovaru a/alebo služby.


IV. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

IV.1.
Cena tovaru a prípadne náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
 1. v hotovosti v predajniach predávajúceho Sanika group, s.r.o., a to na adrese Veľké Bierovce 274, 913 11 alebo Košice;
 2. v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
 3. bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho (ďalej len „účet predávajúceho“)
  XXXX banka, a.s.
  Číslo účtu:
  IBAN:
  SWIFT
 4. bezhotovostne platobnou kartou;
 5. na splátky (po splnení podmienok predávajúceho – dôveryhodnosť, dlhodobá spolupráca, bezdlžnosť a pod.
 6. prostredníctvom úveru poskytnutého treťou osobou.

IV.2.
Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej pod kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru, prípadne dane a poplatky, náklady na komunikačné prostriedky na diaľku.

IV.3.
V prípade platby v hotovosti, či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

IV.4.
V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

IV.5.
Predávajúci je oprávnený najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenia objednávky v zmysle čl. 3.8., požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

IV.6.
Predávajúci je oprávnený v určitých prípadoch vystaviť zálohovú faktúru:
 1. Cena objednávaného tovaru prevyšuje hodnotu xxxxx €, zálohová faktúra môže byť vystavená až do výšky 100% z ceny objednaného tovaru;
 2. Objednaný tovar má špecifické vlastnosti podľa individuálnej požiadavky kupujúceho či nie je štandardne skladom u zmluvných dodávateľov, zálohová faktúra môže byť vystavená až do výšky 100% z ceny objednaného tovaru;
 3. Technologický tovar podliehajúci ďalšiemu zapojeniu, napr. vírivé vane, sauny, parné boxy, masážne boxy a pod., zálohová faktúra môže byť vystavená až do výšky 60-100% z ceny objednaného tovaru.;

IV.7.
Tovar zostáva až do úplného zaplatenia a prevzatia vo vlastníctve predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru na kupujúceho.

IV.8.
V prípade omeškania so zaplatením akéhokoľvek peňažného záväzku, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške xx % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania a ďalej zmluvnú pokutu vo výške xx % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania s úhradou.

IV.9.
Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytované predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.

IV.10.
Predávajúci si vyhradzuje právo na tlačové chyby, zmeny sortimentu ponúkaného tovaru a zmeny cien v odôvodnených prípadoch, najmä pri zmene peňažných kurzov, výrazného nárastu inflácie alebo pri výrazných a náhlych zmenách dodávateľských podmienok výrobcu alebo ostatných dodávateľov tovaru. V prípade zmeny kúpnej ceny alebo chybnej ceny u nepotvrdenej objednávky alebo nedostatku či nemožnosti obstarať objednaný tovar a pod. je kupujúci informovaný zo strany predávajúceho. Následne sa kupujúci rozhodne, či so zmenou ceny súhlasí, objedná iný tovar alebo svoju objednávku zruší.

IV.11.
Ak je to v obchodnom styku zvyčajné alebo ak je to tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadne platieb prevádzaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru, výdavkový pokladničný doklad. Predávajúci je platcom DPH. Daňový doklad, t.j. faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.


V. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

V.1.
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru v zmysle týchto obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ustanovením § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa. Okamih prevzatia tovaru kupujúcim sa riadi podľa ustanovenia § 7 ods. 4 písm. a) až c) zákona o ochrane spotrebiteľa. Kupujúci nemôže od zmluvy odstúpiť v prípadoch, ktoré sú zakotvené v § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa.

V.2.
Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe, e-mailom alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy. Tento formulár Vám bol automaticky zaslaný ako príloha e-mailu v potvrdení objednávky. Stiahnuť si ho môžete TU. Odstúpiť od zmluvy je takisto možné vyplnením formulára na ktorejkoľvek pobočke predávajúceho. Pre registrovaných zákazníkov na e-shope predávajúceho ponúkame možnosť vyplniť formulár elektronicky pomocou kontaktného formulára. Po otvorení je potrebné sa prihlásiť do svojho konta, vybrať zo zoznamu číslo objednávky a tam ku konkrétnej objednávke, prípadne položke uviesť, ktorý tovar chcete vrátiť. Odstúpením od zmluvy sa ruší kúpna zmluva od začiatku. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty pre odstúpenie od zmluvy.

V.3.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúcich odsekov musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie od kupujúceho, najmä číslo účtu alebo poštovú adresu. Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladom o kúpe a pod. a v originálnom obale.

V.4.
V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v nepoškodenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatené kúpnu cenu za vrátený tovar v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, prípadne iným spôsobom zvoleným kupujúcim, ktorý kupujúci predávajúcemu oznámi, a na ktorom sa predávajúci a kupujúci dohodnú.

V.5.
V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar zníženú v súlade s ustanovením § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho opotrebenia alebo o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe.

V.6.
Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za tovar, prípadne zníženú cenu z dôvodu opotrebenia alebo nekompletnosti, a ďalej náklady na dopravu, dodanie a poštovné. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Pri odstúpení od zmluvy znáša náklady na vrátenie tovaru kupujúci.

V.7.
V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v predchádzajúcich bodoch týchto obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

V.8.
Ak je kupujúci podnikateľ, odstúpenie od zmluvy sa riadi príslušnými ustanovenia § 436 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

V.9.
Ak je spolu so tovarom poskytnutí darček kupujúcemu, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, a to ak dôjde k odstúpeniu kúpnej zmluvy kupujúcim, kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť i poskytnutý darček predávajúcemu. V prípade nevrátenia darčeka budú tieto hodnoty považované ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. Ak nie je však vydanie darčeka možné, má predávajúci právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny.

V.10.
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená na e-shope predávajúceho. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, prípadne iným spôsobom zvoleným kupujúcim, ktorý kupujúci predávajúcemu oznámi, a na ktorom sa predávajúci a kupujúci dohodnú.


VI. DODANIE TOVARU A PREPRAVA

VI.1.
Ak nie je stanovené inak, kupujúci je povinný uhradiť náklady spojené s dodaním objednaného tovaru.

VI.2.
Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

VI.3.
Ak je predávajúci povinný dodať tovaru podľa kúpnej zmluvy na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní tovaru. Ak kupujúci neprevezme tovar, tak je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, požadovať náhradu nákladov za prepravu, pokiaľ neboli uhradené pred dodaním tovaru a zároveň požadovať poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 2€/denne (slovom: dve eurá) za dobu uskladnenie tovaru, ktorá končí v okamihu, kedy tovar prevezme kupujúci. Na náklady za uskladnenie je možné započítať uhradenou zálohou na kúpnu cenu, ktorá tomu odpovedá. Obdobne platí pri vyzdvihnutí tovaru na predajni, či v sklade.

VI.4.
V prípade dojednaného osobného prevzatia tovaru v predajniach predávajúceho/dodávateľa, je predávajúci/dodávateľ povinný kupujúceho dohodnutým spôsobom (elektronickou poštou, telefonicky, listom a pod.) vyzvať k osobnému odberu tovaru, a to najneskôr nasledujúci pracovný deň po obdržaní tovaru na predajňu. Pri osobnom prevzatí tovaru v predajniach predávajúceho/dodávateľa je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu doklad o úplnom zaplatení tovaru. Iná osoba ako kupujúci môže tovaru prevziať, pokiaľ sa preukáže splnomocnením kupujúceho, vystaveným na jeho meno a platným občianskym preukazom. Kupujúci je zároveň povinný si tovar prehliadnuť za prítomnosti zástupcu predávajúceho/dodávateľa.

VI.5.
Po dobu omeškania kupujúceho (podnikateľa) s prevzatí tovaru na predajni či neprevzatím tovaru od prepravcu prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody, straty a zničení veci.

VI.6.
U všetkých vyššie uvedených spôsoboch dopravy platí, že sú realizované výhradne v pracovný deň, ak nie je stanovené inak. Pri objednávkach založených v sobotu, nedeľu alebo v štátny sviatok, bude tovar odoslaný prvý nasledujúci pracovný deň.

VI.7.
V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, kupujúci je povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady s iným spôsobom doručenia.

VI.8.
V prípadne chybnej objednávky zo strany kupujúceho, kupujúci je povinný uhradiť opätovnú dopravu (bližšie informácie u predávajúceho).

VI.9.
Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať, či tovar nevykazuje vady, napr. mechanické poškodenie obalu, počet balíkov. Ak je tomu tak, má kupujúci právo tovar neprevziať a s povereným pracovníkom prepravcu spísať protokol o škode a nechať si to ním potvrdiť (obsah: označenie strán kúpnej zmluvy, tovar, cena, prípadne doložiť objednávku, dopravcu, poškodenie, dátum, čas a miesto). Následne je o tom kupujúci povinný bezodkladne informovať prepravcu a predávajúceho, a to telefonicky, e-mailom alebo osobne.

VI.10.
Podpisom dodacieho listu/faktúry/výdavkového pokladničného dokladu kupujúci vyjadruje súhlas s prevzatím tovaru a zároveň potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou. V prípade zistenia mechanického poškodenia tovaru pri osobnom prevzatí v predajni predávajúceho je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

VI.11.
Ak je predmet zmluvy vyvezený mimo územia Slovenskej republiky (ďalej len SR), nesie náklady, najmä na dopravu osôb alebo vecí do zahraničia, v zahraničí alebo späť na územie SR, ubytovanie osôb, správne poplatky kupujúci (objednávateľ).

VI.12.
Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.


VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

VII.1.
Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho (spotrebiteľ) ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záruky predávajúceho sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi, najmä príslušne ustanovenia § 619 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov.Zásady ochrany osobných údajov obchodnej spoločnosti Sanika group, s.r.o.

1.
Cieľom tohto dokumentu je sprostredkovanie informácií týkajúcich sa spracúvania osobných údajov v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj len „GDPR“).

2.
V tomto dokumente nájdete informácie o tom, na aké účely spracúvame vaše osobné údaje, komu ich môžeme poskytnúť, aké sú vaše práva, ako aj informáciu, kde nás môžete kontaktovať v prípade, že máte otázku týkajúcu sa spracúvania vašich osobných údajov.

3.
Vzhľadom na uvedené vám odporúčame oboznámiť sa s informáciami obsiahnutými v tomto dokumente. Akékoľvek zmeny súvisiace so spracúvaním vašich osobných údajov budú zabezpečené formou aktualizácie tohto dokumentu zverejneného na našich internetových stránkach a dostupného v prevádzkových priestoroch našej spoločnosti.

4.
Informácie o Prevádzkovateľovi
 1. Prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť Sanika group, s.r.o., so sídlom Veľké Bierovce 274, 913 11 Veľké Bierovce, IČO: 48206369, e-mail: info@sanika.sk
 2. Zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité, a preto pri spracúvaní osobných údajov dôsledne dbáme na súlad s platnými právnymi predpismi predovšetkým so zásadami a požiadavkami vyplývajúcimi z GDPR. Máme nastavené príslušné technické a organizačné opatrenia, ktoré prispievajú k zabezpečeniu ochrany spracúvaných osobných údajov našich klientov.
 3. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním svojich osobných údajov nás prosíme môžete kontaktovať alebo emailom na adrese: info@sanika.sk alebo písomne na adrese: Sanika group, s.r.o., Veľké Bierovce 274, 913 11 Veľké Bierovce.

5.
Základné pojmy
 1. Nasledujúce výrazy použité v tomto dokumente (či už s veľkým alebo s malým začiatočným písmenom) majú v tomto dokumente nasledovný význam:
  1. GDPR znamená nariadenie uvedené v odseku 1 tohto dokumentu vyššie.
  2. Dotknutá osoba je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané. Je to osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
  3. Klient je osoba, s ktorou má Sanika group v rámci výkonu svojich podnikateľských činností uzatvorený obchod, pričom obchodom sa rozumie vznik, zmena alebo zánik záväzkových vzťahov medzi klientom a Sanika group. Klientom je tiež osoba, s ktorou Sanika group rokovala o uskutočnení obchodu, aj keď sa tento obchod neuskutočnil, osoba, ktorá prestala byť klientom Sanika group, a tiež zástupca klienta, ktorý v mene klienta uzatvoril obchod alebo o jeho uzatvorení rokoval. Na účely tohto dokumentu sa za Klienta považuje aj konečný užívateľ výhod definovaný AML zákonom.
  4. Spracúvanie je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.
  5. AML je prevencia pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu.
  6. Prevádzkovateľ je každý, kto sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Na účely tohto dokumentu sa Prevádzkovateľom myslí Sanika group.
  7. Sprostredkovateľ je každý, kto spracúva osobné údaje v mene Prevádzkovateľa na základe poverenia v súlade s článkom 28 GDPR.
  8. Obchodný zákonník je slovenský zákon číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  9. Občiansky zákonník je slovenský zákon číslo 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
  10. AML zákon je zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v aktuálne platnom a účinnom znení.

6.
Čo sú osobné údaje a prečo ich spracúvame?
 1. Osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
 2. Sanika group spracúva len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania. Osobné údaje sú spracúvané vždy na vopred vymedzený a legitímny účel, pričom bez ich spracúvania by tento účel nebolo možné dosiahnuť. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné najmä na výkon podnikateľskej činnosti a povolania zo strany Sanika group, ale aj na plnenie rôznych zákonných a iných povinností Sanika group a na ochranu oprávnených záujmov Sanika group a iných subjektov.
 3. V prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe stanovenom právnymi predpismi, ako napríklad v prípade spracúvania na účely predaja tovaru a poskytovania s tým súvisiacich služieb, identifikácie klientov Sanika group a identifikácie zmluvných partnerov Sanika group, je poskytnutie príslušných údajov z vašej strany zákonnou požiadavkou a bez ich poskytnutia nie je možné obchod uskutočniť. Následkom neposkytnutia príslušných údajov je teda neuskutočnenie obchodu.
 4. V prípade spracúvania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase Klienta, ako napríklad v prípade spracúvania na marketingové účely, je poskytnutie údajov zo strany Klienta dobrovoľné. S cieľom prispôsobiť ponuku produktov a služieb priamo pre vás Sanika group vyhodnocuje informácie, ktoré o vás spracúva, tak, aby vám mohlo poskytnúť cielenú ponuku, a tak obmedziť zasielanie neadresných marketingových ponúk. Udelenie súhlasu je dobrovoľné. V prípade, ak sa rozhodnete súhlas neudeliť, Sanika group vám nebude môcť v tomto konkrétnom prípade zasielať žiadne marketingové informácie ani ponuky.

7.
Kategórie osobných údajov, ktoré môže Sanika group spracúvať
 1. V rámci činnosti Sanika group dochádza k spracúvaniu rôznych kategórií osobných údajov, ktoré sa líšia v závislosti od účelu spracúvania a povahy konkrétnej spracovateľskej činnosti. Takýmito kategóriami osobných údajov sú:
  1. potrebné identifikačné údaje (napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, údaje z dokladu totožnosti, štátna príslušnosť, fotografia z dokladu totožnosti, číslo klienta, číslo produktu),
  2. kontaktné údaje (napríklad adresa trvalého alebo prechodného pobytu, emailová adresa, telefónne číslo),
  3. údaje o zazmluvnených produktoch a službách (napríklad údaje o uzavretých zmluvách, o uzavretých obchodoch, údaje súvisiace s vybavovaním reklamácií, iných vašich podnetov a pod.),
  4. ekonomické údaje (napríklad údaje o číslach bankových účtov, ktoré používate na realizáciu platobného styku s nami),
  5. transakčné údaje (napríklad údaje o uskutočnených transakciách, údaje o príjemcoch a odosielateľoch, údaje o použití platobného prostriedku),
  6. video- a audiozáznamy (napríklad kamerové záznamy vyhotovené v našich prevádzkových priestoroch v rámci zabezpečenia ochrany týchto priestorov),
  7. kópie vyhotovených dokladov vrátane dokladov totožnosti (vrátane fotografie z príslušného dokladu),
  8. údaje súvisiace s používaním našich webových stránok a aplikácií (napríklad cookies),
  9. iné relevantné údaje (napríklad údaje súvisiace s plnením vašich zmluvných povinností a záväzkov, údaje potrebné na posúdenie, či nedochádza k neobvyklým obchodným transakciám);
  10. údaje vami zadané v rámci našich online formulárov a aplikácií (informácie o tovare, o objednávkach a pod.),
  11. relevantné údaje spracúvané o vás na marketingové účely.
 2. Vyššie uvedený výpočet kategórií osobných údajov predstavuje úplný a komplexný výpočet všetkých kategórií osobných údajov, ktoré prichádzajú do úvahy v rámci konkrétneho účelu spracúvaní pri predaji tovaru a poskytovaní služieb vo všetkých stavoch zmluvného vzťahu. Individuálny výpočet kategórií osobných údajov pre jednotlivého klienta bude preto len podmnožinou uvedeného výpočtu.

8.
Účel a právny základ spracúvania osobných údajov
 1. Sanika group spracúva vaše osobné údaje vždy len na vopred vymedzený a legitímny účel spracúvania, pričom vždy musí existovať príslušný právny základ na takéto spracúvanie. Sanika group si vás dovoľuje ubezpečiť, že vaše osobné údaje nikdy nie sú ďalej spracúvané na účely nezlučiteľné s pôvodne stanovenými účelmi spracúvania.
 2. V rámci činnosti Sanika group môže dochádzať k spracúvaniu vašich osobných údajov na nasledujúce účely spracúvania:
  1. Výkon podnikateľskej činnosti a povolania zo strany Sanika group, čo zahŕňa najmä (ale nielen) predaj tovaru, poskytovanie súvisiacich služieb (najmä montáž a inštalácia Tovaru), výroba na mieru objednaného tovaru a jeho montáž a inštalácia, zaučenie obsluhy dodaného tovaru, doprava tovaru, skladovanie tovaru, identifikácia našich klientov a identifikácia našich zmluvných partnerov. V rámci tohto účelu dochádza najmä k nasledovným úkonom:
   1. identifikácia Klientov a overovanie totožnosti Klientov,
   2. uzatváranie zmluvných vzťahov s Klientom vrátane predzmluvných vzťahov,
   3. správa zmluvných vzťahov vrátane vykonávaní zmien a ich ukončení,
   4. vykonávanie potrebných účtovných operácií (vrátane vystavovania a spracúvania účtovných dokladov a účtovných operáciách),
   5. prijímanie a vybavovanie podnetov a sťažností Klientov,
   6. riešenie reklamácií,
   7. vzťahový manažment,
   8. ochrana a domáhanie sa práv Sanika group voči Klientom,
   9. plnenie povinností Sanika group v oblasti AML (ak prichádzajú do úvahy),
   10. činnosti súvisiace s plnením si úloh a povinností Sanika group podľa platných právnych predpisov,
   11. činnosti súvisiace s splnením si archivačných povinností; Vaše osobné údaje sú v tomto prípade spracúvané v rozsahu nevyhnutnom na splnenie si zákonných povinností Sanika group, pričom právnym základom spracúvania sú v tomto prípade najmä nasledujúce právne predpisy:
   12. Občiansky zákonník,
   13. Obchodný zákonník,
   14. AML zákon,
   15. zákon o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov,
   16. zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov,
   17. zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov;
  2. Účtovné a daňové účely, čo zahŕňa najmä (ale nielen) vystavovanie daňových a účtovných dokladov v súlade so zákonom o účtovníctve v znení neskorších predpisov a plnenie si iných zákonných povinností súvisiacich s týmito povinnosťami.
  3. Marketingové účely
   1. Na účely informovania vás o našich aktuálnych ponukách Sanika group môže spracúvať vaše osobné údaje na právnom základe vášho predchádzajúceho dobrovoľne udeleného súhlasu alebo na základe oprávnených záujmov Sanika group.
   2. Sanika group má oprávnený záujem na tom, aby vykonávala starostlivosť o svojich Klientov a rozvíjala obchodné vzťahy s nimi, a teda aby ich informovala spôsobom uvedeným v odseku 8.2.3.1 tohto dokumentu. V tejto súvislosti vás môže Sanika group osloviť výnimočne aj bez vášho predchádzajúceho súhlasu, pričom o takomto spracúvaní vašich osobných údajov vás informuje a poučí o vašich právach, najmä o práve namietať spracúvanie vašich osobných údajov. To, samozrejme, neplatí v prípade, ak ste s takýmto oslovovaním prejavili nesúhlas alebo ak budete voči nemu namietať.
   3. Sanika group môže s vami pre vyššie uvedený účel komunikovať prostredníctvom e-mailu, SMS alebo prostredníctvom iných prostriedkov diaľkovej komunikácie.
   4. S cieľom prispôsobiť ponuku produktov a služieb priamo pre vás Sanika group vyhodnocuje informácie, ktoré o vás spracúva, tak, aby vám mohla poskytnúť cielenú ponuku a obmedziť tak zasielanie neadresných marketingových ponúk.
  4. Účely týkajúce sa ochrany ďalších oprávnených záujmov, ktoré súvisia okrem už uvedeného najmä so zabezpečením bezpečnosti prevádzkových priestorov Sanika group, zariadení a softvérového vybavenia Sanika group. Sanika group je oprávnené na účely zabezpečenia svojich prevádzkových priestorov, na účely odhaľovania trestných činov, zisťovania ich páchateľov a pátrania po nich najmä z dôvodu ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu, odhaľovania nezákonných finančných operácií na účely súdneho konania, trestného konania, konania o priestupkoch a na účely dohľadu nad plnením zákonom ustanovených povinností Sanika group monitorovať svoje prevádzkové priestory pomocou videozáznamu a audiozáznamu aj bez označenia monitorovacieho priestoru. Právnym základom spracúvania týchto vašich osobných údajov je ochrana oprávnených záujmov Sanika group, pričom Sanika group je oprávnené poveriť takýmto spracúvaním osobných údajov aj tretie osoby zabezpečujúce udržiavanie bezpečnosti a poriadku areálu, v ktorom sa nachádzajú prevádzkové priestory Sanika group. V prípade, že sa vyhotovený záznam nepoužije na vyššie uvedený účel, bude po uplynutí trinástich mesiacov po dni vyhotovenia tohto záznamu zlikvidovaný.
  5. Sannika group môže pristúpiť k spracúvaniu vašich osobných údajov v prípadoch, ak je rozsah osobných údajov stanovený vyššie uvedenými právnymi predpismi nepostačujúci na dosiahnutie vymedzeného účelu spracúvania, aj na základe nasledujúcich právnych základov:
   1. ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy uzavretej medzi Vami a Sanika group vrátane predzmluvných vzťahov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
   2. ak ste udelili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel/účely v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR,
   3. ak ste udelili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel/účely v zmysle článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR,
   4. ak je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Sanika group alebo tretia strana v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR
   5. ak je spracúvanie nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov v zmysle článku 9 ods. 2 písm. f) GDPR.

9.
Komu môžeme vaše osobné údaje poskytnúť?
 1. Vaše osobné údaje v prostredí Sanika group sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov (napríklad tretím osobám poskytujúcim montážne alebo dopravné alebo poštové či iné služby), advokátom, našim účtovným a daňovým poradcom, naším audítorom, poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej spoločnosti, vrátane zamestnancov týchto osôb. Vaše osobné údaje inak neposkytujeme iným subjektom okrem prípadov, ak ste na takéto poskytnutie udelili Sanika group súhlas, písomný pokyn, alebo ak existuje iný právny základ na poskytnutie vašich osobných údajov inému subjektu, napríklad v prípade, ak je to potrebné na plnenie zmluvy, ktorej účastníkom ste alebo ak ide o plnenie zákonnej povinnosti Sanika group ako prevádzkovateľa.
 2. Sanika group môže bez vášho súhlasu poskytnúť osobné údaje iným subjektom v rámci plnenia zákonných povinností:
  1. v oblasti prevencie pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu v zmysle AML zákona,
  2. v súvislosti s oznamovaním orgánom činným v trestnom konaní o podozrení, že sa pripravuje, že je páchaný alebo že bol spáchaný trestný čin,
  3. v súvislosti s plnením účtovných a daňových povinností zo strany Sanika group.
 3. Sanika group je tiež vaše osobné údaje povinné poskytnúť aj iným subjektom na základe ich písomného vyžiadania a na základe konkrétneho zákonného ustanovenia (napr. súdom, orgánom činným v trestnom konaní, daňovým orgánom, ministerstvám a pod.).
 4. Vaše osobné údaje Sanika group nezverejňuje.

10.
Sprostredkovatelia
 1. Sanika group môže v určitých prípadoch spracúvať vaše osobné údaje aj prostredníctvom sprostredkovateľov. Sprostredkovateľ je subjekt, ktorého Sanika group poverila spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 28 GDPR. Na poverenie spracúvaním vašich údajov prostredníctvom sprostredkovateľa sa nevyžaduje váš súhlas, prípadne iný právny základ, ako je to v prípade poskytovania údajov iným prevádzkovateľom. Sprostredkovateľ v takomto prípade spracúva vaše osobné údaje v mene Sanika group ako prevádzkovateľa.
 2. Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa nemá negatívny vplyv na výkon a uplatňovanie vašich práv ako dotknutej osoby ustanovených v kapitole III GDPR, pričom príslušné práva si klient môže uplatniť u Sanika group ako prevádzkovateľa alebo tiež priamo u konkrétneho sprostredkovateľa, prostredníctvom ktorého sú vaše údaje spracúvané.
 3. Sanika group si vás dovoľuje ubezpečiť, že využíva len sprostredkovateľov poskytujúcich primerané technické, organizačné a ďalšie opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a aby bola v plnom rozsahu zabezpečená ochrana práv dotknutej osoby. Sanika group pri spracúvaní vašich osobných údajov využíva nasledujúce kategórie sprostredkovateľov:
  1. spoločnosti, ktoré zabezpečujú alebo vykonávajú finančné a s nimi súvisiace služby,
  2. spoločnosti zabezpečujúce marketingové aktivity,
  3. spoločnosti poskytujúce webhostingové služby pre Sanika group,
  4. spoločnosti vykonávajúce správu registratúrnych záznamov podľa osobitných predpisov,
  5. spoločnosti zabezpečujúce vymáhanie a správu pohľadávok.

11.
Prenos osobných údajov do tretích krajín
 1. Osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín neposkytujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov s výnimkou prípadov špecifikovaných platnými právnymi predpismi alebo osobitných situácií, kedy o takomto prenose musí byť Klient vopred informovaný.

12.
Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
 1. Vaše údaje vo forme, ktorá umožňuje vašu identifikáciu, Sanika group uchováva najviac po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.
 2. Pokiaľ sú vaše osobné údaje spracúvané výlučne na základe vášho súhlasu, Sanika group bude po odvolaní súhlasu alebo po uplynutí doby platnosti súhlasu osobné údaje uchovávať len po takú dobu, aká bude nevyhnutná na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov Sanika group. Rovnako to platí aj v prípade spracúvania na základe zmluvy.
 3. Pokiaľ sú vaše osobné údaje spracúvané v rámci plnenia zákonnej povinnosti Sanika group, príslušné právne predpisy bližšie určujú dobu, počas ktorej je Sanika group povinné vaše osobné údaje a súvisiacu dokumentáciu uchovávať. Takýmito právnymi predpismi sú napríklad:
  1. AML zákon, na základe ktorého je Sanika group povinné uchovávať počas piatich rokov:
   1. od skončenia zmluvného vzťahu s klientom údaje a písomné doklady získané v súvislosti s vykonávaním starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a v súvislosti so zisťovaním neobvyklej obchodnej operácie,
   2. od vykonania obchodu všetky údaje a písomné doklady o klientovi,
  2. zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov, na základe ktorého je Sanika group povinné uchovávať doklady najmenej počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

13.
Ako o Vás získavame osobné údaje?
 1. Ak ste Klient, vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od vás. V takom prípade je získanie vašich osobných údajov dobrovoľné. V prípadoch uvedených v odseku 6.3 tohto dokumentu však neposkytnutie vašich osobných údajov bude (môže) mať následky uvedené v odseku 6.3 tohto dokumentu. Osobné údaje o Klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.
 2. Ak nie ste Klient, vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov a pod. V takom prípade o vás Sanika group môže osobné údaje získavať bez informovania a aj proti vašej vôli na základe zákonných oprávnení a povinností, ktoré Sanika group má.

14.
Spracúvanie súborov cookies
 1. Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naša webová stránka používa súbory cookies s cieľom zabezpečiť lepšie služby. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Ich prípadným vypnutím by ste mohli prísť o niektoré služby, ktoré by sme vám mohli poskytovať. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke. Bližšie zásady používania súborov cookies nájdete v dokumente označenom ako „Zásady používania súborov cookie“ umiestnenom na našej webstránke www.sanikagroup.sk.

15.
Ako chránime vaše osobné údaje?
 1. Prijímame primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom ochrániť vaše osobné údaje pred úmyselným alebo nedbanlivostným vymazaním, stratou alebo zmenou a proti neoprávnenému sprístupneniu vašich osobných údajov. Zamestnanci Sanika group, ako aj zmluvní partneri Sanika group, ktorí spracúvajú osobné údaje v jeho mene, sú zaviazaní povinnosťou mlčanlivosti, ktorá trvá aj po skončení zmluvného vzťahu.

16.
Aké sú vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?
 1. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.
 2. Máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, alebo na doplnenie neúplných osobných údajov. Ak zistíte, že o vás spracúvame nesprávne alebo neúplné údaje, neváhajte nás, prosíme, kontaktovať.
 3. Ak sú vaše osobné údaje spracúvané výlučne na základe súhlasu v zmysle článku 6 ods. 1 GDPR alebo v zmysle článku 9 ods. 2 GDPR, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
 4. Právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov
  1. Ako dotknutá osoba, máte právo namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov v prípade, že k spracúvaniu dochádza na právnom základe oprávnených záujmov Sanika group vrátane namietania proti profilovaniu založenému na oprávnených záujmoch. Sanika group môže ďalej spracúvať vaše osobné údaje na základe oprávnených záujmov len v prípade, že preukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
  2. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom, a to v prípade, že dochádza k spracúvaniu na právnom základe oprávnených záujmov Sanika group. V prípade vášho namietania voči spracúvaniu na účely priameho marketingu Sanika group nebude vaše osobné údaje na účely priameho marketingu ďalej spracúvať.
 5. Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k svojim osobným údajom. V prípade naplnenia podmienok definovaných GDPR nás môžete požiadať o výpis svojich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Za určitých okolností môžete požiadať o obmedzenie spracúvania, o prenos svojich osobných údajov a taktiež máte právo dosiahnuť vymazanie svojich osobných údajov.
 6. Svoje práva si môžete uplatniť písomne alebo e-mailom na info@sanika.sk alebo osobne v prevádzkových priestoroch Sanika group. Sanika group vás môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie vašej totožnosti.

17.
Možnosť zmeny zásad ochrany osobných údajov
 1. Informácie, ktoré sme vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tohto dokument upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že dôjde k zmene tohto dokumentu podstatným spôsobom, túto zmenu vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na našej webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.